เครือข่ายกิจการเพื่อสังคม

An invalid vocabulary is selected. Please change it in the options.
 • 18 มีนาคม 2554
  เนื่องจากผลการวิจัยจากหลายสถาบันยืนยันตรงกันว่า ของเล่นคือสื่อการเรียนรู้ที่สร้างวิวัฒนาการทั้งทางความคิดและจิตใจให้กับเด็กได้ดีที่สุด เพราะนอกจากความสนุกที่พวกเขาจะได้รับจากของเล่นแล้ว...
 • 18 มีนาคม 2554
  "ของเล่น" นับว่าเป็นส่วนสำคัญต่อพัฒนาการของเด็กๆ หากเด็กมีของเล่นที่เหมาะสมกับวัย ก็สามารถเสริมสร้างทักษะที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ “วิฑูรย์ วิระพรสวรรค์” หนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทแปลน...
 • 18 มีนาคม 2554
  เมื่อระบบการศึกษาที่ผ่านมามุ่งเน้นเรื่องวิชาการเป็นตัวตั้ง โดยไม่ได้ให้น้ำหนักเกี่ยวกับชีวิตหรือจิตใจมนุษย์ จึงเป็นการเรียนรู้แบบแยกส่วน ซึ่งทำให้ผู้เรียนไม่สามารถเข้าใจตนเองและสังคม...
 • 18 มีนาคม 2554
  การศึกษาในระบบปัจจุบันที่มุ่งเน้นการสอบแข่งขัน และแยกเนื้อหาวิชาเรียนออกจากวิถีชีวิต ทำให้เด็กจำนวนมากไม่สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้...
 • 18 มีนาคม 2554
  รายได้ของเกษตรกรไทยขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงหลายประการที่ยากแก่การควบคุม ไม่ว่าจะเป็นดินฟ้าอากาศ ราคาปุ๋ยและยาฆ่าแมลง รวมถึงการกดขี่จากพ่อค้าคนกลาง...
 • 18 มีนาคม 2554
  ธรรมชาติใต้ท้องทะเลของไทย ไม่ว่าจะเป็นปะการัง และฝูงปลานานาชนิด ล้วนแล้วแต่มีความสวยงาม ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวดำน้ำในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก สร้างรายได้ให้กับประเทศมหาศาล...
 • 18 มีนาคม 2554
  พื้นที่บริเวณใดที่มีชายหายสวยงามมักถูกพัฒนาอย่างไม่ยั่งยืนให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนั้น...
 • 18 มีนาคม 2554
  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมักจะมาควบคู่ไปกับการทำลายธรรมชาติเพื่อก่อสร้างสถานที่พัก ตักตวงทรัพยากรธรรมชาติตามแหล่งท่องเที่ยวเหล่านั้นมาใช้ ซึ่งส่วนใหญ่มักทำอย่างไม่ยั่งยืน “อากร ฮุนตระกูล”...
 • 18 มีนาคม 2554
  การรักษาสมัยใหม่มักใช้ยาแผนปัจจุบันเป็นหลัก ยาหลายชนิดมีผลข้างเคียงต่อร่างกาย อีกทั้งมีราคาแพงเพราะต้องนำเข้าจากต่างประเทศ จนกระทั่งองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)...
 • 18 มีนาคม 2554
  ผ้าไหมไทยได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในสิ่งทอที่ดีที่สุดในโลก เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ทั้งคุณภาพ ลวดลาย และสีสัน ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการผลิตที่ใช้เวลามากกว่าผ้าไหมทั่วไปหลายเท่า...