เครือข่ายกิจการเพื่อสังคม

An invalid vocabulary is selected. Please change it in the options.
 • 18 มีนาคม 2554
  รายได้ของเกษตรกรไทยขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงหลายประการที่ยากแก่การควบคุม ไม่ว่าจะเป็นดินฟ้าอากาศ ราคาปุ๋ยและยาฆ่าแมลง รวมถึงการกดขี่จากพ่อค้าคนกลาง...
 • 18 มีนาคม 2554
  บ้านดงโฮมสเตย์ ตั้งอยู่ที่ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี เปิดขึ้นเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วไปด้วยอัธยาศัยไมตรี สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี...
 • 18 มีนาคม 2554
  จากแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในเมืองไทย ที่มักเน้นไปที่การสร้างความเจริญทางด้านวัตถุ การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สถานเริงรมย์ที่ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด...
 • 18 มีนาคม 2554
  โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง มนต์เสน่ห์แห่งวิถีชีวิตแบบพื้นบ้าน มีจุดกำเนิดเมื่อคณะจากต่างจังหวัดเข้ามาศึกษาดูงานกิจกรรม 5 ส. และกลุ่มฝึกอาชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแซว จังหวัดเชียงราย แต่อบต....
 • 18 มีนาคม 2554
  บ้านหาดสองแควเป็นชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานมานานแล้ว โดยชาวเวียงจันทน์ที่อพยพมาจากเมืองลาวในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 จนกลมกลืนกลายเป็นคนไทยเชื้อสายเวียงจันทน์...
 • 18 มีนาคม 2554
  หาดแหลมสิงห์ ห่างจากตัวเมืองจังหวัดจันทบุรี 31 กิโลเมตร เป็นชายหาดที่ร่มรื่นด้วยแนวสนซึ่งทอดยาวไปตลอดชายหาด ชาวบ้านประกอบอาชีพประมง ทำโป๊ะ ลากอวน และปลูกผัก มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย...
 • 18 มีนาคม 2554
  ก่อนเกิดเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่พื้นที่ชายฝั่งอันดามันของประเทศไทย รวมถึงเกาะลันตา จังหวัดกระบี่...
 • 18 มีนาคม 2554
  ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานี้ ทางภาครัฐได้หันมาให้ความสนใจความเป็นอยู่ของเกษตรกรมากขึ้น ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน...
 • 18 มีนาคม 2554
  สมัยก่อนชาวบ้านตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นหนี้สินกันมาก ทั้งหนี้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และหนี้นายทุนเงินกู้นอกระบบ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยสูง...
 • 18 มีนาคม 2554
  ประชากรในชุมชนวัดไผ่ล้อมส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและคนที่ไม่ได้รับการศึกษา มีรายได้น้อย มีฐานะยากจน หลายคนตกอยู่ในวงเวียนของการกู้เงินจากเจ้าหนี้นอกระบบ ต้องรับภาระจากดอกเบี้ยจำนวนมาก...